més a fons…

XARXES D’INTERCANVI

1.1-EXPLICACIÓ GENERAL

Persones que intercanvien serveis, béns i coneixements dins un entorn local. És una xarxa cooperativa local i de proximitat, on l’intercanvi es mesura en unes unitats de valor pactades per assemblea i que es defineixen a partir d’una moneda social i local que permet realitzar els intercanvis i cobrir necessitats que no es puguin dur a terme a través de la donació o el troc directe. Una xarxa d’intercanvi també ofereix eines i recursos, per afavorir i potenciar la donació i el troc directe entre les persones participants.

En una xarxa d’intercanvi tothom pot participar-hi perque es valora tota aportació i coneixement. Els intercanvis són una ocasió per a trobar-se, compartir idees, reflexionar i per engegar accions i projectes en comú. Una xarxa d’intercanvi obre la possibilitat de viure en un altre sistema econòmic i relacional on les necessitats es satisfan de manera recíproca. Així una xarxa d’intercanvi és un grup de persones disposades a intercanviar habilitats, coneixements, materials, objectes, recursos, productes i cobrir les necessitats en comú.

Més enllà del troc directe tradicional, les xarxes troben la seva efectivitat en afavorir intercanvis diferits en el temps i multilaterals, mitjançant l’ús d’una moneda local i social. Per exemple, en un troc directe l’intercanvi es fa entre A i B sempre i quan les dues parts puguin oferir algun servei, coneixement, objecte o producte que interessi o que l’altra part necessiti. En canvi, en una xarxa d’intercanvi, A intercanvia amb B i després B ho farà amb R…afavorida la transacció per la unitat de valor que s’utilitzi.

1.2-UNA XARXA REPRESENTA AUTONOMIA:

A la xarxa es pot compartir i intercanviar coneixements, serveis, recursos, productes… La xarxa valora activitats i relacions que en l’economia actual habitualment no es valoren, afavoreix la integració i proporciona autonomia. De fet, es tendeix a l’eliminació de la intermediació, on tothom és productor alhora que consumidor, el que s’anomena Prosumidor.

Una xarxa:

  • Combat la precarietat. Evita l’exclusió de les persones.
  • Aprofita recursos i capacitats, i promou activitats socials.
  • Afavoreix la diversitat, les experiències compartides, l’autoestima.
  • Tracta a tothom per igual i en positiu.
  • Desenvolupa l’economia local i els vincles de proximitat.
  • Facilita l’autogestió i la independència.
  • Facilita la reutilització i allarga la vida de les coses.

En resum, promou l’empoderament personal i col·lectiu.

1.3-COM ES FA LA XARXA?

Es reuneix un grup de persones interessades en el projecte i formen la primera assemblea general.

Es creen grups de treball, un comitè i es reparteixen responsabilitats i tasques. Es prendran acords sobre les unitats de valor, límits en comptes, funcionament general i tot això es plasmarà en un document general com aquest que estàs llegint que tindrà tothom que pertanyi a la xarxa.
Tothom que vol formar part de la xarxa rebrà una targeta-moneder per registrar els intercanvis, catàleg d’ofertes i demandes, directori i el reglament/codi ètic que s’hagi acordat. El catàleg es revisarà periòdicament segons necessitats. I per aquelles coses que puguin sorgir d’immediata necessitat es buscarà la manera de difondre-les eficientment a través d’una llista de correu, pàgina, etc.

Un cop comencen els intercanvis, només caldrà notificar les dades de la transacció per tal que les registri el responsable de la comptabilitat de la xarxa.

Les assemblees generals són periòdiques i es convoquen, com a mínim, una vegada a l’any. D’altra banda, es fomenten les trobades a través de mercats, festes, jornades de treball… per tal d’afavorir la confiança mútua, l’intercanvi i els projectes comuns.

1.4-LES XARXES D’INTERCANVI UTILITZEN EL DINER OFICIAL?

Als intercanvis pot donar-se el cas que es generin despeses en euros, que seran pactades per les persones que intercanvien. En general, la persona que fa la demanda assumeix el cost de les despeses derivades de l’intercanvi.

Segons resolgui l’assemblea general primera, cada xarxa pot assignar uns euros en concepte de quota anual per tal de poder mantenir algunes despeses derivades de l’administració de la xarxa. També una quota en moneda social per afavorir tant l’administració com el desenvolupament de tasques i propostes, així com una quota en hores de treball comunitari.